10/07/2014

Raport bieżący nr 38/2014: Informacja o nakładach na wierzytelności nabyte przez Grupę Kapitałową KRUK w II kwartale 2014 roku

W nawiązaniu do polityki informacyjnej rozpoczętej i opisanej w raporcie bieżącym nr 39/2012 z dnia 10 października 2012 roku Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 10 lipca 2014 roku podjął uchwałę w sprawie wartości nominalnej wierzytelności nabytych oraz nakładów poniesionych przez podmioty z Grupy Kapitałowej KRUK w okresie II kwartału 2014 roku. Wartość nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę Kapitałową KRUK (Grupa) łącznie w Polsce i zagranicą w II kwartale 2014 roku wyniosła 44 mln zł. Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez Grupę w tym okresie wyniosła 657 mln zł. Dla porównania wartość nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę w II kwartale 2013 roku łącznie w Polsce i zagranicą wyniosła 135 mln zł przy wartości nominalnej 1,3 mld zł. 

Nakłady inwestycyjne na wierzytelności nabyte przez Grupę w  I półroczu 2014 r. wyniosły łącznie 313  mln zł. Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez Grupę w tym okresie wyniosła 1,68 mld zł. Dla porównania wartość nakładów  na wierzytelności nabyte przez Grupę w I półroczu 2013 roku łącznie w Polsce i zagranicą wyniosła 184 mln zł przy wartości nominalnej 1,64 mld zł.

Jednocześnie Emitent informuje, iż pełna informacja nt. wyników finansowych Spółki oraz Grupy osiągniętych w II kwartale 2014 roku zaprezentowana zostanie w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie okresowym za I półrocze 2014 r., którego publikacja zaplanowana została na dzień 1 września 2014 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

Przewiń do góry