28/05/2013

Raport bieżący nr 38/2013: Zawiadomienie od Prezesa Zarządu Spółki o zmianie stanu posiadania akcji KRUK S.A.

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 28 maja 2013 r. otrzymał od Prezesa Zarządu Spółki Pana Piotra Krupy, zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki o następującej treści:

„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w związku z wymogiem art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jako Prezes Zarządu KRUK S.A. (Spółka) zawiadamiam, iż w dniu 24 maja 2013 r. dokonałem zbycia w transakcjach sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. łącznie 400.000 akcji Spółki po cenie 66,03 zł za jedną akcję, w wyniku czego, po rozliczeniu ww. transakcji, nastąpiło zmniejszenie posiadanej przeze mnie liczby akcji poniżej 15% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed dokonaniem transakcji posiadałem 2.613.928 akcji Spółki, które stanowiły 15,47% jej kapitału zakładowego i uprawniały do 2.613.928 głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. 15,47% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po dokonaniu transakcji posiadam 2.213.928 akcji Spółki, które stanowią 13,10% jej kapitału zakładowego i uprawniają do 2.213.928 głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. 13,10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Jednocześnie informuję, iż nie istnieją podmioty zależne ode mnie, które posiadałyby akcje KRUK S.A. Nie istnieją osoby trzecie, z którymi miałbym zawartą umowę, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji KRUK S.A.”

Przewiń do góry