05/10/2012

Raport bieżący nr 38/2012: Spełnienie się ostatniego warunku zawieszającego umowy sprzedaży wierzytelności zawartej z podmiotem

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2012 z dnia 14 września 2012 roku Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 4 października 2012 roku został spełniony ostatni warunek zawieszający, o którym była mowa w umowie sprzedaży wierzytelności (Umowa) zawartej w dniu 21 czerwca 2012 roku pomiędzy jednostką zależną od Emitenta – PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (PROKURA NSFIZ) a należącym do Grupy Kapitałowej Santander Bankiem Zachodnim WBK z siedzibą we Wrocławiu (Bank).
Przedmiotem Umowy było nabycie trzech portfeli wierzytelności (Portfel I, Portfel II, Portfel III) obejmujących wierzytelności Banku wobec dłużników z umów i innych czynności prawnych w łącznej ilości ok. 9308, o łącznej wartości nominalnej 138,9 mln zł za cenę 25,8 mln zł. 
Spełnienie warunku zawieszającego, o którym mowa powyżej polegało na zapłacie przez PROKURA NSFIZ ceny za wierzytelności składające się na Portfel III.
Zapłata ceny za Portfel III nastąpiła w dniu 4 października 2012 roku tj. w terminie 7 dni od daty zawarcia aneksu do Umowy, który ustalał ostateczną cenę kupna. W wyniku zawarcia wspominanego aneksu ostateczna ilość wierzytelności została ustalona na 9269, a ich wartości nominalna wyniosła 139,6 mln zł. Łączna cena kupna wskazanych powyżej trzech portfeli wierzytelności wyniosła 22,6 mln zł. W wyniku spełnienia warunku nastąpiło przeniesienie wierzytelności z Portfela III na nabywcę tj. PROKURA NSFIZ.

Przewiń do góry