09/08/2011

Raport bieżący nr 38/2011:Znaczne pakiety akcji.

Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”; „Spółka”) informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 08 sierpnia 2011 roku powziął wiadomość, iż akcjonariusz Generali Otwarty Fundusz Emerytalny,   z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 15B w wyniku transakcji kupna akcji w dniu 01 sierpnia 2011r. posiada powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki KRUK S.A.
Zgodnie z zawiadomieniem akcjonariusza liczba akcji posiadanych przed zmianą przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny wynosiła 836 101 szt. (słownie: osiemset trzydzieści sześć tysięcy sto jeden sztuk) akcji, co stanowiło 4,95% udziału w obecnym kapitale oraz 4,95% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny wynosi 866 101szt. (słownie: osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto jeden sztuk) akcji, co stanowi 5,12% udziału w obecnym kapitale oraz 5,12% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Przewiń do góry