27/10/2020

Raport bieżący nr 37/2020: Drugie wezwanie posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C i D

Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798, z późn. zm.), niniejszym wzywa wszystkich posiadaczy warrantów subskrypcyjnych posiadających warranty subskrypcyjne Spółki serii A, B, C i D do złożenia dokumentów tych warrantów subskrypcyjnych w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 8; 51 - 116 Wrocław, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 - 13.00, w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów warrantów subskrypcyjnych w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych. Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa. 
Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono obowiązkową dematerializację wszystkich akcji. Zgodnie z art. 328 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu obowiązującym od 1 marca 2021 r., przepisy o akcjach stosuje się odpowiednio do warrantów subskrypcyjnych, świadectw użytkowych, świadectw założycielskich i innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku spółki. Dematerializacja warrantów subskrypcyjnych oznacza zastąpienie ich papierowej formy zapisem na rachunku papierów wartościowych. Brak złożenia dokumentów we wskazanym terminie, będzie powodowało, że warranty subskrypcyjne, których dokumenty nie zostały złożone w Spółce, nie zostaną zdematerializowane. 
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami przepisów, moc obowiązująca dokumentów w formie materialnej, wygasa z mocy prawa 1 marca 2021 r.
Kolejne wezwania będą publikowane przez Emitenta w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie każde.
Podstawa prawna:
Art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U.2019.1798

Przewiń do góry