12/10/2018

Raport bieżący nr 37/2018: Przydział niezabezpieczonych obligacji na okaziciela.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2018 z dnia 9 października 2018 roku w sprawie emisji obligacji Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 12 października 2018 roku powziął informację o uplasowaniu przez Dealera w imieniu Emitenta niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii AE3 (Obligacje) i ich zaewidencjonowaniu w ewidencji depozytariusza. Zgodnie z powziętą informacją, Zarząd Spółki stwierdził, że emisja Obligacji doszła do skutku i że zostało przydzielonych 35 000 Obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 1 000 PLN oraz o łącznej wartości emisyjnej 35 mln PLN. Oprocentowanie Obligacji zostało ustalone na poziomie stopy WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o 350 punktów bazowych.

Przewiń do góry