30/06/2015

Raport bieżący nr 37/2015: Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego obligacji serii W1

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku dotyczącego rejestracji obligacji serii W1 KRUK S.A. („Spółka”) w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz raportu bieżącego nr 36/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego ww. obligacji, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 30 czerwca 2015 roku otrzymał Uchwałę nr 621/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW, Giełda) z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii W1 Spółki (Uchwała).
Zgodnie z treścią Uchwały, na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP Zarząd GPW postanowił:
1. wprowadzić z dniem 1 lipca 2015 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 133 599 obligacji na okaziciela serii W1 Spółki o wartości nominalnej 100 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLKRK0000358”;
2. notować obligacje, o których mowa powyżej w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „KRU0620”.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych[...]

 

Przewiń do góry