10/07/2014

Raport bieżący nr 37/2013: Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 10 lipca 2014 r. roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie, od Członka Zarządu KRUK S.A. (Zawiadamiający), w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w którym poinformował on o nabyciu 9.257 akcji serii E KRUK S.A.

Zgodnie z treścią zawiadomienia nabycie ww. akcji nastąpiło w związku z zapisaniem w dniu 10 lipca 2014 r. 9.257 akcji serii E na rachunku papierów wartościowych Zawiadamiającego w związku z wykonaniem przez tę osobę uprawnienia do objęcia ww. liczby akcji po cenie emisyjnej 39,70 zł za akcję wynikającego z posiadanych przez Zawiadamiającego 9.257 warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych w ramach Programu motywacyjnego przeznaczonego dla członków Zarządu oraz kluczowego personelu KRUK S.A. oraz spółek zależnych, o którym szerzej w Prospekcie emisyjnym KRUK S.A. zatwierdzonym przez Komisją Nadzoru Finansowego w dniu 6 kwietnia 2011 roku (str. 117-119).

Akcje serii E zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 marca 2011 r. 

Osoba, której dotyczy zawiadomienie nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

Przewiń do góry