03/10/2012

Raport bieżący nr 37/2012: Uchwała Zarządu KRUK S.A. w przedmiocie emisji niezabezpieczonych obligacji

Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”; „Spółka”) informuje, iż działając, na podstawie art. 371 § 1-3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w związku z art. 2 pkt 1  i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”) oraz na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwałach odpowiednio nr 50/2012 oraz 54/2012 („Uchwały Rady Nadzorczej”), podjął w trybie pisemnym zgodnie z § 8 ust. 10 Statutu Spółki oraz § 9 ust. 4 a) Regulaminu Zarządu spółki KRUK S.A., Uchwałę nr 36/2012 („Uchwała”) w przedmiocie emisji niezabezpieczonych obligacji. Środki pieniężne pozyskane przez Spółkę z niniejszej emisji przeznaczone zostaną na cele związane z finansowaniem nabycia pakietów wierzytelności przez podmioty należące do Grupy Kapitałowej KRUK lub na refinansowanie zadłużenia Spółki. Zgodnie z Uchwałą spółka KRUK S.A. postanawia wyemitować w ramach Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych ustalonego w ww. Uchwałach Rady Nadzorczej Spółki nie więcej niż 30.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii O1 Spółki o wartości nominalnej 1.000 złotych każda, z terminem wykupu przypadającym na 48 miesięcy licząc od Daty Emisji, za którą przyjmuje się datę przydziału Obligacji.
Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Obligacje będą oprocentowane. Oprocentowanie Obligacji zostanie ustalone przez Zarząd na podstawie przeprowadzonego procesu Book-buildingu, w drodze odrębnej uchwały.  Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co trzy miesiące.

Obligacje zostaną wyemitowane zgodnie z prawem polskim i wszelkie stosunki prawne z nich wynikające będą podlegać prawu polskiemu. Propozycja nabycia obligacji, zostanie skierowana do nie więcej niż 99 adresatów w trybie określonym w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach.
Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w ofercie oraz do objęcia Obligacji, będą wyłącznie osoby wytypowane przez Emitenta, do których skierowana zostanie propozycja uczestnictwa w ofercie. Obligacje nie są ani nie będą przedmiotem oferty publicznej Emitenta lub ubiegania się o dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. Obligacje będą emitowane w formie zdematerializowanej na podstawie art. 5a Ustawy o Obligacjach. Intencją Emitenta jest rejestracja Obligacji w KDPW na podstawie art. 5a Ustawy o Obrocie.
Obligacje będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich dopuszczenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, którego organizatorem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („ASO Catalyst”). Emitent podejmie działania celem dematerializacji i rejestracji Obligacji w systemie depozytowo-rozliczeniowym prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), a następnie działania celem wprowadzenia Obligacji do obrotu w ASO Catalyst.
Wszelkie czynności związane z rejestracją Obligacji w KDPW, dematerializacją Obligacji oraz realizacją praw z Obligacji, wykonywane będą przez KDPW, na podstawie umowy zawartej z Emitentem. W tym zakresie zastosowanie będzie miał Regulamin KDPW oraz Szczegółowe Zasady Działania KDPW. Świadczenia pieniężne związane z realizacją uprawnień wynikających z Obligacji będą dokonywane przez Emitenta.
Inwestor składający zapis na Obligacje wyrazi zgodę na podjęcie przez Zarząd Spółki po dacie emisji Obligacji szczegółowych działań związanych z wprowadzeniem Obligacji do ASO CATALYST, w tym na:
a) wprowadzenie i notowanie Obligacji do ASO CATALYST,
b) podjęcie wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, które okażą się niezbędne w związku z wprowadzaniem i notowaniem Obligacji do ASO CATALYST;
Obligacje zostaną wykupione za zapłatą kwoty pieniężnej równej ich wartości nominalnej. Obligacje uprawniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych. Prawa z Obligacji mogą być przenoszone bez ograniczeń. Obligacje nie będą zabezpieczone.
Emisja zostanie przeprowadzona w terminie nie późniejszym niż do 31 grudnia 2012 roku.
Zarząd Spółki KRUK S.A. informuje, że  na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji, tj. na dzień 30 września 2012 r., Emitent posiadał, według oszacowanej wartości, zobowiązania finansowe w wysokości w postaci:
 zobowiązań z tytułu kredytów bankowych w wysokości 146 mln zł,
 zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości 363 mln zł,
 zobowiązań z tytułu umów leasingu w wysokości 5 mln zł.
Perspektywy rozwoju rynku wierzytelności, a w szczególności przewidywana duża podaż spraw do windykacji wierzytelności z sektora bankowego w najbliższych kilku latach, jest szansą dla Emitenta i jego Grupy do nabycia dużego wolumenu pakietów. Emitent przewiduje, że w tym czasie Grupa Kapitałowa KRUK poniesie istotne nakłady na inwestycje w pakiety wierzytelności. Źródłem finansowania tych nakładów, podobnie jak dotychczas, będą środki własne Grupy Kapitałowej KRUK uzyskane we wszystkich segmentach jej działalności, w szczególności z wpływów wygenerowanych na nabytych pakietach wierzytelności oraz ze świadczonych usług windykacyjnych, a także środki pochodzące z kapitału obcego, w szczególności z kredytów bankowych i obligacji emitowanych przez Emitenta. Poziom zadłużenia finansowego, jakie Spółka przewiduje osiągnąć na cele inwestycyjne, będzie wypadkową kilku czynników. Zależny on będzie między innymi od:
(i) wielkości, rodzaju i ceny pakietów, jakie pojawią się na rynku wierzytelności,
(ii) działań podejmowanych przez konkurentów Grupy Kapitałowej KRUK oraz ich możliwości finansowych,
(iii) dostępności finansowania, w szczególności kredytowego, oraz warunków, na jakich takie finansowanie zostanie udzielone Grupie Kapitałowej KRUK,
(iv) wysokości własnych środków, które Grupa Kapitałowa KRUK będzie chciała zaangażować na ten cel.
Biorąc pod uwagę w szczególności wskazane powyżej okoliczności   Zarząd zakłada, że poziom zadłużenia Grupy KRUK, w tym Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji, jak również w najbliższych latach może nadal rosnąć.
Niezależnie od wielkości nominalnej zadłużenia, Zarząd zobowiązuje się, że do dnia wykupu Obligacji będzie utrzymywać wskaźnik zadłużenia dla Grupy Kapitałowej KRUK na poziomie nie wyższym niż 2,5.
Emitent nie przewiduje problemów w zakresie zdolności do wywiązania się z zobowiązań wynikających z emisji niezabezpieczonych obligacji.
Dodatkowo Emitent zobowiązuje się, że w szczególnych przypadkach określonych w Memorandum Informacyjnym m.in. w przypadku, gdy akcje Emitenta zostaną wycofane z obrotu na GPW S.A. w Warszawie, Wskaźnik Zadłużenia przekroczy wartość 2,5, gdy Emitent złoży do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości albo jeżeli sąd ogłosi upadłość Emitenta i.in., dokona na żądanie Obligatariusza przedterminowego wykupu Obligacji, przy czym Obligatariusz ma prawo zażądać przymusowego przedterminowego wykupu Obligacji w terminie nie dłuższym niż 100 dni od wystąpienia przedmiotowego zdarzenia.

Planowane przez Emitenta efekty przedsięwzięcia - pozyskania środków na zakup portfeli wierzytelności przez podmioty należące do Grupy Kapitałowej KRUK, które ma być sfinansowane z emisji niezabezpieczonych obligacji, będą porównywalne z podobnymi przedsięwzięciami realizowanymi dotychczas przez Spółkę.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt  11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Przewiń do góry