30/08/2021

Raport bieżący nr 36/2021: Podsumowanie kosztów VII Programu Emisji Obligacji Publicznych

W związku z zakończeniem w dniu 23 sierpnia 2021 roku VII Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje o wysokości kosztów poniesionych w związku z tym Programem. Łączne koszty Programu, w ramach którego zostały przeprowadzone cztery emisje obejmujące: 250 000 obligacji Serii AK1, 200 000 obligacji Serii AK2, 700 000 obligacji Serii AK3 oraz 650 000 obligacji Serii AK4, wyniosły 3 530 213 zł. Kwota ta obejmuje: - koszty dotyczące sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 103 713 zł, - koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty obligacji – 3 300 000 zł, - koszty promocji ofert obligacji – 126 500 zł. Średni koszt przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną obligację, o wartości nominalnej 100 zł, wyniósł 1,96 zł. Emitent nie ponosił kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierał umów subemisji w związku z ofertami obligacji. Koszty Programu dotyczące przygotowania prospektu, ostatecznych warunków emisji oraz prowizji domów maklerskich w wysokości 3 270 000 zł, zostały ujęte jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Koszty te obciążają wynik finansowy od daty emisji do daty wykupu. Pozostałe koszty, w tym związane z promocją ofert obligacji, obciążają bieżące koszty działalności Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...].

Przewiń do góry