28/06/2019

Raport bieżący nr 36/2019: Przydział niezabezpieczonych obligacji na okaziciela

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie emisji obligacji Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2019 roku powziął informację o uplasowaniu przez Dealerów w imieniu Emitenta niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii AH1 (Obligacje). Obligacje zostały zarejestrowane w  Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Zgodnie z powziętą informacją, Zarząd Spółki stwierdził, że emisja Obligacji doszła do skutku i że zostało przydzielonych 50 000 Obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 1 000 PLN oraz o łącznej wartości emisyjnej 50 mln PLN. Oprocentowanie Obligacji zostało ustalone na poziomie stopy WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o 4,0 punkty procentowe.

Przewiń do góry