14/09/2012

Raport bieżący nr 36/2012: Przekroczenie przez wartość umów zawieranych pomiędzy Grupą Kapitałową KRUK a Grupą Kapitałową Santan

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 14 września 2012 roku jednostka zależna od Emitenta PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (PROKURA NS FIZ) zawarła Umowę sprzedaży wierzytelności z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Bank) należącym do Grupy Kapitałowej Santander, w wyniku czego łączna wartość umów zawartych przez spółki z Grupy Kapitałowej KRUK ze spółkami z Grupy Kapitałowej Santander od dnia 5 grudnia 2011 roku, w której to dacie Emitent opublikował raport bieżący nr 75/2011, do dnia publikacji niniejszego raportu bieżącego osiągnęła wartość 47,5 mln zł i tym samym przekroczyła wartość 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. 
Największą pod względem wartości, spośród wyżej wspomnianych umów, jest Umowa sprzedaży wierzytelności zawarta w dniu 21 czerwca 2012 r. (Umowa), pomiędzy Bankiem a PROKURA NS FIZ. Przedmiotem Umowy jest nabycie trzech portfeli wierzytelności (Portfel I, Portfel II, Portfel III) obejmujących wierzytelności Banku wobec dłużników z umów i innych czynności prawnych w łącznej ilości ok. 9308 o wartości nominalnej 138,9 mln zł za cenę 25,8 mln zł.
W Umowie wskazano warunki zawieszające, określające, iż przeniesienie wierzytelności z każdego portfela na nabywcę nastąpi pod warunkiem zapłaty ceny za odpowiedni portfel. Zapłata ceny za Portfel I i Portfel II nastąpiła w ciągu 7 dni od zawarcia Umowy. Z kolei zapłata za Portfel III nastąpi w terminie 7 dni od dnia podpisania aneksu w postaci ostatecznego wykazu wierzytelności, o której Emitent poinformuje osobnym raportem bieżącym.  Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10 % wartości Umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro, według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia Umowy.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

Przewiń do góry