01/08/2011

Raport bieżący nr 36/2011: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektem uchwały

Zarząd KRUK S.A.(„Emitent”, "Spółka") z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 56, 54 - 204 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000240829 (dalej „Spółka”), o kapitale zakładowym  w wysokości 16.900.340,00 złotych, wpłaconym w całości, na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) oraz § 15 ust. 4 pkt a) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 sierpnia 2011 roku na godz. 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 56, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego na lata 2011 – 2014 przyjętych Uchwałą Nr 1/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK SA z dnia 30.03.2011 r. .
6) Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd KRUK S.A. przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 4022 KSH oraz projekt uchwały, która ma być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Przewiń do góry