23/08/2021

Raport bieżący nr 35/2021: Korekta raportu okresowego za I kwartał 2021 roku

Zarząd KRUK S.A. przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku, opublikowanego w dniu 24 maja 2021 roku. Korekta wpływa na wartość sumy bilansowej zaprezentowanej w raporcie za I kwartał 2021 roku w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy KRUK na dzień 31 marca 2021 roku oraz 31 marca 2020 roku pomniejszając ją odpowiednio o kwoty 57 609 tys. zł oraz 52 561 tys. zł. Korekta jest konsekwencją nieuwzględnienia w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej kompensaty aktywa z tytułu podatku odroczonego z rezerwą z tytułu podatku odroczonego dla poszczególnych podatników w ramach jednej jurysdykcji podatkowej, posiadających możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzenia kompensaty. Jednocześnie Zarząd KRUK S.A. informuje, że korekta nie ma wpływu na pozostałe pozycje skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego  Grupy KRUK, w szczególności nie wpływała na skonsolidowany rachunek zysków lub strat Grupy KRUK za I kwartał 2021 oraz I kwartał 2020 roku. Korekta nie ma też wpływu na skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe KRUK S.A. za I kwartał 2021 roku oraz I kwartał 2020 roku. Szczegółowy opis dokonanej korekty zaprezentowano w załączniku do niniejszego raportu.
Szczegółowa podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]
 

PLIKI DO POBRANIA
Przewiń do góry