03/07/2017

Raport bieżący nr 35/2017: Zawarcie umowy konsorcjalnego kredytu rewolwingowego

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 3 lipca 2017 roku Emitent oraz spółka zależna od Emitenta, InvestCapital Malta LTD (Kredytobiorca) zawarli z konsorcjum banków, tj.: DNB Bank ASA z siedzibą w Oslo, ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, Bank Zachodni WBK SA z siedzibą we Wrocławiu i mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (Kredytodawcy) umowę wielowalutowego kredytu rewolwingowego (Umowa). Przedmiotem Umowy jest udzielenie wielowalutowego kredytu rewolwingowego, dostępnego w maksymalnej wysokości 250 mln EUR (Kredyt). Zgodnie z postanowieniami Umowy transze Kredytu mogą zostać przeznaczone na cele związane z finansowaniem albo refinansowaniem nabycia portfeli wierzytelności przez Kredytobiorcę na rynkach europejskich z wyjątkiem rynku polskiego. Kredyt jest udzielony na okres 5 lat od dnia podpisania Umowy. Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone na warunkach rynkowych na podstawie stawki IBOR odpowiedniej dla danej waluty powiększonej o marżę. Umowa przewiduje następujące zabezpieczenia spłaty Kredytu: 
a) zastaw lub inne obciążenie na wskazanych zagranicznych portfelach posiadanych przez Kredytobiorcę (Portfele), 
b) zastaw na rachunkach bankowych, na które bezpośrednio lub pośrednio wpływają wpłaty z Portfeli, 
c) zastaw na rachunku depozytowym, na którym zdeponowane są wskazane obligacje posiadane przez Kredytobiorcę oraz na rachunku, na który wpływają dochody z Obligacji,
d) poręczenie Emitenta oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Emitenta, każde do wysokości 375 mln EUR. 
Łączna wartość zabezpieczeń określonych w punktach a), b) oraz c) oszacowana na dzień 31 maja 2017 wynosi ok. 414 mln PLN.
Umowa zawiera warunki, których spełnienie umożliwi pierwsze uruchomienie Kredytu. Umowa nie zawiera dodatkowych warunków zawieszających ani rozwiązujących, jak również Umowa nie przewiduje kar umownych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. 

Przewiń do góry