24/04/2013

Raport bieżący nr 35/2013: Ustalenie oprocentowania niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela KRUK S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P4 oraz serii R1 o wartości nominalnej 1.000 zł każda emitowanych w ramach Programów Emisji Obligacji Niezabezpieczonych KRUK S.A. (łącznie „Obligacje”), Zarząd KRUK S.A.(„Emitent”) informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2013 roku podjął Uchwały nr 18 i 19/2013 w przedmiocie ustalenia oprocentowania Obligacji („Uchwały”).
Zgodnie z Uchwałami oprocentowanie Obligacji zostało ustalone na podstawie przeprowadzonego procesu book-buildingu na poziomie stopy WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o 420 punktów bazowych. 
W przypadku, gdy Wskaźnik Zadłużenia, o którym mowa w Dokumentach Informacyjnych, odpowiednio, sporządzonych na dzień 15 kwietnia 2013 r. w związku z ofertą prywatną obligacji serii P4 oraz serii R1, będzie wyższy niż 2,2 Emitent będzie zobowiązany do zwiększenia marży odsetkowej o 50 punktów bazowych w skali roku, począwszy od kolejnego Okresu Odsetkowego po Okresie Odsetkowym, w którym przekroczenie poziomu 2,2 Wskaźnika Zadłużenia zostało zweryfikowane na podstawie kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK. Obniżenie marży odsetkowej powiększonej o 50 punktów bazowych w skali roku do poziomu sprzed podwyższenia, nastąpi w przypadku gdy Wskaźnik Zadłużenia będzie niższy bądź równy 2,2, począwszy od kolejnego Okresu Odsetkowego po Okresie Odsetkowym, w którym spadek Wskaźnika Zadłużenia do poziomu niższego lub równego 2,2 został zweryfikowany na podstawie kwartalnych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej KRUK. 

Przewiń do góry