25/06/2019

Raport bieżący nr 34/2019: Powołanie osób nadzorujących

Zarząd KRUK S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 25 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. powołało z tym samym dniem na stanowiska Członków Rady Nadzorczej KRUK S.A.: Piotra Szczepiórkowskiego, Tomasza Bieske, Katarzynę Beuch, Ewę Radkowską-Świętoń oraz Mateusza Melicha.
Poniżej Emitent prezentuje życiorysy zawodowe powołanych osób:
Katarzyna Beuch
Katarzyna Beuch jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz podyplomowego studium w ramach programu USAID przy Warszawskim Instytucie Bankowości z zakresu zarządzania aktywami i pasywami oraz ryzykiem bankowym. Karierę zawodową rozpoczęła w 1992 roku w Departamencie Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku Zachodniego S.A. we Wrocławiu. W latach 1996 - 2006 pracowała w Dziale Audytu Ernst & Young Audit sp. z o.o., gdzie zajmowała się badaniem sprawozdań finansowych, projektami typu due dilligence i konsultacjami z zakresu rachunkowości w instytucjach finansowych (m.in. w bankach, firmach leasingowych i ubezpieczeniowych oraz funduszach emerytalnych i inwestycyjnych) oraz w przedsiębiorstwach. W latach 2006 – 2012 w Getin Holding S.A. pełniła funkcję członka Zarządu i zastępcy Dyrektora Finansowego. Zarządzała Departamentem Rachunkowości w Santander Consumer Banku S.A. W okresie 2016-2018 pełniła funkcję Dyrektora Naczelnego ds. Kontrolingu i Analiz Ekonomicznych w KGHM Polska Miedź S.A. Posiada kwalifikacje ACCA od 2000 roku (FCCA od 2005). Jest autorką publikacji z zakresu stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
Ewa Radkowska – Świętoń
Ewa Radkowska – Świętoń jest absolwentką kierunku Bankowość i Finanse Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczęła w 1995 roku w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego. W latach 1996-2006 pracowała w ING Investment Management Polska S.A. (obecnie NN Investment Partners TFI S.A.), kolejno jako analityk, menadżer portfela, zarządzający funduszami i p.o. Dyrektora ds. Inwestycji. Następnie pełniła funkcję zarządzającej funduszami w Aviva Investors Polska S.A. W latach 2008-2017 była Członkiem Zarządu, a następnie Wiceprezesem Nationale Nederlanden PTE S.A., pełniąc jednocześnie funkcję Dyrektora ds. Inwestycji. Od września 2017 roku do stycznia 2019 roku sprawowała funkcję Prezesa Zarządu Skarbiec TFI S.A oraz Wiceprezesa, a następnie Prezesa Zarządu Skarbiec Holding S.A. Posiada certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst) oraz FRM (Financial Risk Manager).
Tomasz Bieske
Tomasz Bieske jest absolwentem ekonomii Uniwersytetu w Kolonii, Niemcy. Przez sześć lat pracował w centrali Dresdner Bank we Frankfurcie. Po powrocie do Polski w roku 1990 Pan Tomasz Bieske był współzałożycielem firmy Artur Andersen w Polsce i jednocześnie dyrektorem Grupy Rynków Finansowych odpowiedzialnym za współpracę z klientami z sektora finansowego. Po połączeniu zespołów firm Andersen i Ernst & Young objął stanowisko dyrektora Grupy Rynków Finansowych, Audytu i Doradztwa Gospodarczego połączonej firmy. Uczestniczył w większości najistotniejszych projektów w sektorze usług finansowych min.: przygotowanie oferty publicznej PKO BP S.A. i Kredyt Bank S.A., badanie sprawozdań finansowych: Narodowego Banku Polskiego, PKO S.A., Getin Holding, opracowanie koncepcji prywatyzacji GPW, współpracował przy przygotowaniu strategii Banku Pocztowego, planu zmian operacyjnych w Ministerstwie Finansów. Uczestniczył w transakcjach sprzedaży bankowych portfeli kredytów nieregularnych, w wycenie akcji banków prywatnych w Polsce, w szeregu analiz due diligence na zlecenie inwestorów zagranicznych. Pan Tomasz Bieske od roku 2011 bierze udział w pracach zespołu do spraw zmian regulacji prawnych i biznesowych sektora bankowości spółdzielczej (czwarta dyrektywa Unii Europejskiej, propozycje zmian polskich ustaw, współpraca z Ministerstwem Finansów i KNF) jak również ściśle współpracuje ze Związkiem Banków Polskich i Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych. Posiada licencję polskiego biegłego rewidenta. Jest autorem licznych publikacji na temat sektora bankowego i rynków finansowych. W 2011 roku otrzymał złoty medal Związku Banków Polskich za udział w rozwoju bankowości w Polsce w latach 1991 – 2011. Do 30 czerwca 2013 roku związany z Ernst & Young. Jest Członkiem Rady Nadzorczej  oraz przewodniczącym Komitetu Audytu w mBank S.A. oraz członkiem Rady nadzorczej w spółkach KRUK S.A. oraz Prime Car Management S.A.
Piotr Szczepiórkowski
Piotr Szczepiórkowski jest ekspertem w zakresie systemów emerytalnych, zarządzania aktywami i rynków kapitałowych. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 136), jest członkiem rzeczywistym Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy, członkiem CFA Society Poland (CFA Charterholder). Absolwent Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej (1985). Rozpoczął prace zawodową jako asystent na macierzystym wydziale PW (1985-1990), następnie pracował w Ministerstwie Finansów (Departament Instytucji Finansowych) i Banku Gospodarstwa Krajowego (Departament Gospodarki Pieniężnej). Przez wiele lat (1993-2016) związany zawodowo z grupą Commercial Union Polska (obecnie Aviva Polska) zajmując kolejno stanowiska w Departamencie Finansowym Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie: księgowego (6 miesięcy stażu), Wicedyrektora Finansowego (12miesięcy), Wicedyrektora odpowiedzialnego za Inwestycje (Investment Director – 1995-1998). W tym okresie stworzył zasady procesu inwestycyjnego, opracował metodykę prowadzenia Funduszu Gwarantowanego i zbudował wiodący zespół inwestycyjny. Pracę w Commercial Union PTE rozpoczął (1999) na stanowisku Wiceprezesa Zarządu -Dyrektora Inwestycyjnego. Stworzył 10 osobowy zespół Departamentu Inwestycji odpowiedzialny za zarządzanie aktywami największego otwartego funduszu inwestycyjnego. W 2001 mianowany na stanowisko prezesa Zarządu PTE nadzorował proces sprzedażowy, marketing i działalność inwestycyjną Funduszu. Kierował pracami Komitetu Inwestycyjnego i Komitetu Strategicznego Towarzystwa. Członek Komisji Rewizyjnej Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE). Aktywnie uczestniczył w pracach nad wprowadzeniem zasad Ładu Korporacyjnego na polskim rynku kapitałowym (jako członek Polskiego Instytutu Dyrektorów). W latach 2008-2016 Wiceprezes Zarządu Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na życie odpowiedzialny za politykę produktową w zakresie ubezpieczeń na życie (indywidualnych i grupowych) oraz ofertę ubezpieczeń zdrowotnych i inwestycyjnych. Przyczynił się do modernizacji podstawowych produktów ubezpieczeniowych oraz unowocześnienia stosowanych zasad selekcji ryzyka (underwritingu). W tym okresie pełnił funkcję Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Ubezpieczeń życiowych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Prowadził prace grupy roboczej wprowadzającej zasady braku zróżnicowania składek ze względu na płeć („Gender Neutral”) oraz współpracował przy wdrożeniu standardu informacyjnego – tzw. Karta produktu z funduszami UFK. W trakcie kariery zawodowej zrealizował program kształcenia prowadzący do uzyskania kwalifikacji ACCA zdając wszystkie 14 egzaminów, ukończył kursy Executive Management Development organizowane przez Ashridge Management School, CEDEP (Fontainebleau), Columbia University i Wharton School of Business. Obecnie jest członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek notowanych na GPW: FM Forte SA, Ipopema Securities SA, Octava SA, Decora SA oraz członkiem Rady Nadzoraczej i przewodniczącym Komitetu Audytu w Ipopema TFI SA.
Mateusz Melich
Mateusz Melich jest absolwentem kierunku Bankowości I finanse Szkoły Głównej Handlowej. Karierę zawodową rozpoczął w 2003 roku w dziale doradztwa transakcyjnego Ernst & Young w Berlinie. W latach 2004 – 2013 pracował w IPOPEMA Securities S.A. w Departamencie Rynków Kapitałowych jako menadżer odpowiedzialny za prowadzenie projektów z zakresu emisji obligacji zwykłych, emisji obligacji zamiennych, pierwszych oraz wtórnych ofert publicznych dla szeregu spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Od 2014 roku Prezes Zarządu Domu Inwestycyjnego ZENITH S.A., firmie specjalizującej się w doradztwie finansowym na rzecz klientów korporacyjnych. W latach 2016-2019 pełnił funkcję dyrektora w Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o. Mateusz Melich od lat prowadzi szkolenia z zakresu wycen spółek na studiach podyplpmowych Szkołły Głównej Handlowej. Studiował również ekonomię na Ludwig-Maximilians-Universitat w Monachium.
Jednocześnie Emitent informuje, że powołane osoby, nie wykonują działalności konkurencyjnej do działalności KRUK S.A., nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej bądź w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5  pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].
 

Przewiń do góry