23/06/2017

Raport bieżący nr 34/2017: Informacja o transakcjach na akcjach KRUK S.A.

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 23 czerwca 2017 roku otrzymał od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki o następującej treści:
„W nawiązaniu do obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 (Dz. U. z 2016r. poz. 1639), (dalej „Ustawa”), Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zarządzające Generali Otwartym Funduszem

Emerytalnym i Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (zwane łącznie „Funduszami”) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Postępu 15B, zawiadamia o zmniejszeniu przez Fundusze udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce KRUK S.A. (dalej „Spółka”)  poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w tej Spółce.

 

  1. Zmniejszenie udziału Funduszy w ogólnej liczbie głosów Spółki nastąpiło w wyniku transakcji sprzedaży akcji zawartej w dniu 20 czerwca 2017 r.
  2. Przed zmianą udziału Fundusze posiadały 939.238 (słownie: dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem) akcji, co stanowiło 5,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 939.238 (słownie: dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 5,01% udziału w ogólnej liczbie głosów.
  3. Po zmianie udziału Fundusze posiadały 925.238 (słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem) akcji spółki KRUK S.A. co stanowi 4,94% w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 925.238 głosów, które stanowią 4,94% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
  4. Nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit c. Ustawy.
  5. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby Fundusze uprawnione lub zobowiązane jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi zero.
  6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust.3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa a w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi zero.
  7. Łączna suma liczby głosów obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 wynosi 939.238 (słownie: dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem) co stanowi 5,01% udziału w ogólnej liczbie głosów.”
Przewiń do góry