23/06/2015

Raport bieżący nr 34/2015: Informacja o wypłacie dywidendy za rok 2014

Zarząd KRUKS S.A. („Emitent”, „Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 23 czerwca 2015 roku zgodnie z rekomendacją Zarządu, podjęło uchwałę nr 5/2015 w sprawie podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2014 r. (Uchwała).
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, że zysk netto za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2014 roku, a kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku w wysokości 311 382 376,38 zł przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy o wartości 1,50 zł na jedną akcję, to jest w kwocie 25 937 659,50  zł. oraz  w pozostałej części, tj. w kwocie 285 444 716,88 zł na kapitał zapasowy.
Zgodnie z Uchwałą dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku ustala się na dzień 1 lipca 2015 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 24 lipca 2015 roku. Dywidendą objętych zostało 17 291 773 akcji KRUK S.A.
Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

 

Przewiń do góry