11/07/2012

Raport bieżący nr 34/2012: Informacja dotycząca łącznej wartości umów zawartych w ramach Grupy Kapitałowej KRUK S.A.

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w związku z zawarciem w dniu 10 lipca 2012 r. pomiędzy KRUK S.A. a PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (PROKURA NS FIZ)  aneksów do Umowy z dnia 27 lutego 2006r. o obsługę sekurytyzowanych wierzytelności, łączna wartość umów zawartych pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej KRUK a spółką zależną Emitenta, Secapital S. a r. l. oraz jednostką od niej zależną PROKURA NS FIZ w okresie od dnia 3 listopada 2011 roku tj. publikacji raportu bieżącego nr 66/2011, do dnia publikacji niniejszego raportu osiągnęła wartość 32,8 mln zł i tym samym przekroczyła 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.
Największą pod względem wartości, spośród wyżej wspomnianych umów, jest umowa cesji wierzytelności zawarta w dniu 15 grudnia 2011 r., pomiędzy Kruk International SRL a Secapital S. a r.l. Przedmiotem wspomnianej umowy jest nabycie przez  Secapital S. a r. l.  od  Kruk International SRL  portfela wierzytelności obejmującego łącznie 12 413 wymagalnych wierzytelności pieniężnych o łącznej wartości nominalnej 106,7 mln RON (wartość wg. kursu średniego NBP z dnia 15.12.2011 r. wynosi  111,8 mln zł) za cenę nabycia wynoszącą 8,3 mln RON (cena wg. kursu średniego NBP z dnia 15.12.2011 r. wynosi  8,7 mln zł). Wierzytelności pieniężne objęte umową wynikają z umowy zawartej  2 grudnia 2011 r. pomiędzy KRUK International S.R.L. a BRD-Groupe Société Générale S.A.
Umowa nie zawiera warunków zawieszających ani rozwiązujących, a także nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których wysokość przekracza równowartość co najmniej 10 % wartości Umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro.
Pozostałe warunki ww. umowy nie odbiegają od warunków standardowych stosowanych w tego typu umowach.
Jako kryterium uznania łącznej wartości umów za znaczące Emitent przyjął 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Przewiń do góry