14/04/2022

Raport bieżący nr 33/2022: Powołanie osób nadzorujących

Zarząd KRUK S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. powołało z tym samym dniem na stanowiska Członków Rady Nadzorczej KRUK S.A.: Katarzynę Beuch, Ewę Radkowską-Świętoń, Izabela Felczak-Poturnicką, Piotra Szczepiórkowskiego oraz Beatę Stelmach.
Poniżej Emitent prezentuje życiorysy zawodowe powołanych osób:

Katarzyna Beuch

Pani Katarzyna Beuch jest menedżerką z doświadczeniem zawodowym w audycie, finansach i sprawozdawczości spółek giełdowych, jak również kontrolingu i księgowości. Od 2020 roku jest dyrektorką finansową w Benefit Systems S.A. Wcześniej pełniła funkcję Dyrektorki Naczelnej ds. Kontrolingu i Analiz Ekonomicznych w KGHM S.A. (2016-2018) oraz zarządzała Departamentem Rachunkowości Santander Consumer Banku S.A. (2014-2016). W latach 2006 -2012 pracowała w Getin Holding S.A. awansując do poziomu CFO (od 2009) i zdobywając szerokie doświadczenie w procesach integracji i przekształceń oraz transakcjach przejęć, fuzji i podziału w okresie intensywnego rozwoju Grupy. Karierę zawodową rozpoczęła w Banku Zachodnim (obecnie Santander Bank Polska) w Departamencie Zarządzania Aktywami i Pasywami a następnie przez prawie 10 lat pracowała w Ernst & Young Audyt. W 1993 roku uzyskała tytuł magistra Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, a w 1995 roku ukończyła studia podyplomowe z zarządzania ryzykiem finansowym oraz aktywami i pasywami zorganizowane przez USAID i Uniwersytet Południowej Karoliny w Warszawskim Instytucie Bankowości. Posiada kwalifikacje ACCA od 2000 roku (FCCA od 2005). Jest autorką publikacji z zakresu stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Obecnie jest członkiem rad nadzorczych następujących spółek notowanych na GPW: ATM Grupa S.A., WP Holding S.A. oraz Kruk S.A., gdzie od kwietnia 2013 roku pełni funkcję Przewodniczącej Komitetu Audytu.

Ewa Radkowska – Świętoń

Ewa Radkowska - Świętoń jest obecnie niezależnym członkiem Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w spółce Kruk S.A. oraz niezależnym członkiem Rady Nadzorczej i przewodniczącą Komitetu Audytu w Ipopema Securities S.A., pełni także funkcję członka Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego przy GPW Benchmark S.A oraz członka Komitetu Ryzyka KDPW_CCP S.A. Ewa Radkowska - Świętoń jest prezesem Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych oraz ekspertem Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska na Uczelni Łazarskiego. W przeszłości była Prezesem Zarządu Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A oraz Wiceprezesem, a następnie Prezesem Zarządu notowanej na GPW spółki Skarbiec Holding S.A,. W latach 2008 – 2017 pełniła funkcję Członka Zarządu, a następnie Wiceprezesa Nationale Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A., gdzie odpowiadała za inwestycje oraz ład korporacyjne największego polskiego otwartego funduszu emerytalnego o aktywach pod zarządzaniem przekraczających 70 mld zł. Pracowała także jako zarządzająca funduszami w Aviva Investors Polska SA, a także ING TFI S.A. (obecnie NN Investment Partners), a także jako analityk akcji w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego S.A. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada certyfikat CFA Chartered Financial Analyst) oraz FRM (Financial Risk Manager).

Izabela Felczak- Poturnicka

Izabela Felczak-Poturnicka w 2004 roku uzyskała z wyróżnieniem tytuł magistra ekonomii na Wydziale Handlu Zagranicznego i Gospodarki Światowej Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Następnie ukończyła studia doktoranckie z zakresu zarządzania i finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu metod wyceny spółek kapitałowych (SGH). Od 2005 roku jest członkiem Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Posiada uprawnienia auditora wewnętrznego systemów zarządzania jakością ISO 9001. Współpracowała z OECD m.in. w ramach inicjatywy „OECD-Southeast Asia Corporate Governance Initiative”. Jest także autorką oraz współautorką materiałów naukowych z zakresu ekonomii. Specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru corporate governance oraz rynku kapitałowego. Posiada 17-letnie doświadczenie zawodowe związane, m.in. z nadzorem korporacyjnym nad spółkami, w szczególności z udziałem Skarbu Państwa oraz transakcjami na rynku kapitałowym. Obecnie pełni funkcje Dyrektora Zarządzającego ds. Korporacyjnych w Grupie PZU, wcześniej Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych. W latach 2018-2019 piastowała funkcję Zastępcy Dyrektora w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od stycznia 2017 roku pełniła funkcję radcy ministra koordynującego prace Zespołu Polityki Właścicielskiej w Ministerstwie Energii. W latach 2005-2016 pracowała w Ministerstwie Skarbu Państwa. Do najistotniejszych zrealizowanych przez nią zadań można zaliczyć wykonywanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami strategicznymi, realizowanie transakcji na rynku kapitałowym, w szczególności wprowadzenie na warszawką giełdę spółek: GPW S.A., JSW S.A., ENERGA S.A. oraz PHN S.A. Posiada 15 letnie doświadczenie w pracach organów nadzoru spółek kapitałowych. Jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. oraz członek Rady Nadzorczej PZU Zdrowie S.A. Zasiadała w radach nadzorczych spółek: PKN ORLEN S.A. oraz Enea S.A (pełniąc punkcję przewodniczącej RN), a także Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA., ZEW Niedzica S.A., MERAZET S.A., Z.Ch. ZACHEM S.A. oraz MERITUM BANK ICB S.A.

Piotr Szczepiórkowski

Piotr Szczepiórkowski jest ekspertem w zakresie systemów emerytalnych, zarządzania aktywami i rynków kapitałowych. Absolwent Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, pracował w Ministerstwie Finansów i Banku Gospodarstwa Krajowego. W trakcie kariery zawodowej zrealizował program kształcenia prowadzący do uzyskania kwalifikacji ACCA zdając wszystkie 14 egzaminów, ukończył kursy Executive Management Development organizowane przez Ashridge Management School, CEDEP (Fontainebleau), Columbia University i Wharton School of Business. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego, jest członkiem rzeczywistym Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy, członkiem CFA Society Poland (CFA Charterholder). Przez wiele lat związany zawodowo z grupą Commercial Union Polska (Aviva Polska), najpierw w Departamencie Finansowym Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie na stanowisku księgowego, Wicedyrektora Finansowego, Wicedyrektora odpowiedzialnego za Inwestycje, a następnie w Commercial Union PTE jako Wiceprezes Zarządu -Dyrektor Inwestycyjny. Od 2001 Prezes Zarządu PTE. W latach 2008-2015 Wiceprezes Zarządu Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. Obecnie jest członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek notowanych na GPW: FM Forte SA, Decora SA, ZEW Kogeneracja SA, Octava SA, oraz członkiem Rady Nadzorczej i przewodniczącym Komitetu Audytu w Ipopema TFI SA i wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie. W Radzie Nadzorczej KRUK SA w kadencji rozpoczętej w 2019 roku był członkiem Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji.

Beata Stelmach

Beata Stelmach jest absolwentką Wydziału Finansów i Statystyki SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie, uzyskała również tytuły MBA na Calgary University oraz MBA w INSEAD. Przez wiele lat związana z rynkiem kapitałowym i finansowym – od początku transformacji gospodarczej pracowała w Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy, jako konsultant Banku Światowego doradzała przy tworzeniu rynków kapitałowych w innych krajach. Pełniła funkcje w zarządach w podmiotach rynku kapitałowego, w tym Intrum Justitia TFI SA, MCI Capital TFI SA, stała na czele Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Zasiadała (lub zasiada) w radach nadzorczych m.in. w Banku BPH SA, HSBC Bank Polska SA, Millennium Bank SA. Pani Beata posiada również doświadczenie menadżerskie w innych branżach: w latach 2001 – 2005 zasiadała we władzach Prokom Software SA; w roku 2013 objęła stanowisko CEO oraz Dyrektora Generalnego dla Polski i krajów Bałtyckich w firmie General Electric. W okresie 2018 – 2020 pełniła funkcję SVP w Leonardo Helicopters i Prezesa PZL Świdnik SA. W latach 2011 – 2013 pełniła funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odpowiadając za globalną politykę gospodarczą oraz dyplomację publiczną i kulturalną. Pani Beata została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w służbie zagranicznej oraz za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności dyplomatycznej. Angażuje się w szereg inicjatyw o charakterze społecznym, w tym edukację ekonomiczną najmłodszych; od lat wspiera działania na rzecz zwiększenia aktywności i roli kobiet w życiu gospodarczym i społecznym. 
W związku z decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. powołaniem ww. członków Rady Nadzorczej oraz ze złożeniem przez uprawnionego akcjonariusza oświadczenia o powołaniu osób nadzorujących, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 29/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku, skład Rady Nadzorczej KRUK S.A. nowej kadencji przedstawia się następująco:

1.    Piotr Stępniak
2.    Krzysztof Kawalec
3.    Katarzyna Beuch
4.    Ewa Radkowska-Świętoń
5.    Izabela Felczak-Poturnicka 
6.    Piotr Szczepiórkowski
7.    Beata Stelmach


Jednocześnie Emitent informuje, że powołane osoby, nie wykonują działalności konkurencyjnej do działalności KRUK S.A., nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej bądź w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5  pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].
 
 

Przewiń do góry