19/06/2017

Raport bieżący nr 33/2017: Zawarcie umowy cesji wierzytelności na rynku włoskim

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2017 z 1 czerwca 2017 roku, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 19 czerwca 2017 roku  roku, zawarta została wiążąca umowy (Umowa) pomiędzy podmiotem zależnym Emitenta – ItaCapital s.r.l. z siedzibą w Mediolanie (Nabywca), a Deutsche Bank S.p.A. z siedzibą w Mediolanie. Umowa przewiduje nabycie wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych kredytów konsumenckich o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 131,7mln EUR (wg. kursu średniego NBP z dnia 19 czerwca 2017 roku 555 mln zł). W Umowie wskazano warunek zawieszający, określający, iż przeniesienie własności wierzytelności objętych Umową na Nabywcę nastąpi pod warunkiem zapłaty Ceny. 

Przewiń do góry