25/06/2014

Raport bieżący nr 33/2014: Warunkowa rejestracja akcji serii E w KDPW

Zarząd KRUK S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 25 czerwca 2014 r. powziął informację, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") na podstawie uchwały nr 576/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 64 501 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki KRUK S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 1/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2011 r., oraz oznaczyć je kodem PLKRK0000010, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje tej Spółki oznaczone kodem PLKRK0000010.
Zarejestrowanie wskazanych wyżej akcji nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na ww. rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.
Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]

 

Przewiń do góry