28/06/2012

Raport bieżący nr 33/2012: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2012 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 4 Statutu Spółki oraz § 14 ust. 2 pkt 18 Statutu Spółki, dokonała w drodze uchwały wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - firmy KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie do:
- przeprowadzenia badania  rocznego sprawozdania finansowego KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2012 r. oraz przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2012 r.
Umowa zawierana z wybranym podmiotem będzie obejmowała również przegląd półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za półrocze kończące się 30.06.2012 r. oraz przegląd półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK S.A. za półrocze kończące się 30.06.2012 r.
KPMG Audyt Spółka z o. o. Sp.k. mieści się w Warszawie pod adresem:  ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.  KPMG Audyt Spółka z o. o. Sp.k. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3546.
Spółka korzystała z usług KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k. w zakresie przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2011 r., badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2011 r., przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za półrocze kończące się 30.06.2011 r. oraz przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK S.A. za półrocze kończące się 30.06.2011 r. Ponadto Spółka korzystała z usług KPMG Audyt Sp. z o.o., tj. komplementariusza KPMG Audyt Spółka z o. o. Sp.k. w zakresie badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KRUK S.A. za okresy sprawozdawcze kończące się 31 grudnia 2008 r., 31 grudnia 2009 r. oraz 31 grudnia 2010 r.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zawarcie przez Zarząd Spółki umowy z KPMG Audyt Spółka z o o. Sp. k. w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wymienionych w niniejszym raporcie czynności.
Umowa z KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k. zostanie zawarta przez Zarząd Spółki na czas niezbędny do wykonania ww.  czynności.
Uchwała Rady Nadzorczej Spółki wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2012 roku.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt  19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Przewiń do góry