19/04/2024

Raport bieżący nr 32/2024: Ustalenie Jedenastego Programu Emisji Obligacji Publicznych

Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 19 kwietnia 2024 r. roku podjął uchwałę w sprawie ustalenia XI Programu Emisji Obligacji (Program) o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 900 mln zł, w ramach którego Spółka może emitować obligacje publiczne (Obligacje). Obligacje nie będą miały formy dokumentu, będą zdematerializowane.

W związku z realizacją Programu Emitent sporządzi prospekt emisyjny podstawowy (Prospekt), który wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie zostanie przesłany do Komisji Nadzoru Finansowego.

Emisje poszczególnych serii Obligacji emitowanych w ramach Programu będą realizowane w terminie 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Poszczególne emisje Obligacji mogą mieć zróżnicowane ostateczne warunki emisji w szczególności w zakresie zasad ustalania oprocentowania i jego wysokości, przy czym szczegółowe warunki emisji każdej serii Obligacji zawarte będą w Prospekcie  i ostatecznych warunkach poszczególnych emisji Obligacji.

Przewiń do góry