14/09/2018

Raport bieżący nr 32/2018: Zawarcie umowy cesji wierzytelności na rynku włoskim

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2018 z dnia 3 września 2018 roku, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, zawarta została wiążąca umowa (Umowa) pomiędzy podmiotem zależnym Emitenta – ItaCapital s.r.l. z siedzibą w Mediolanie (ItaCapital, Nabywca), KRUK S.A. (Gwarant) z siedzibą we Wrocławiu a Findomestic Banca S.p.A. z siedzibą we Florencji (Sprzedający). Przedmiotem Umowy jest nabycie wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych kredytów konsumenckich o łącznej wartości nominalnej wynoszącej ok. 300 mln EUR (wg. kursu średniego NBP z dnia 14 września 2018 roku 1,3 mld zł). Gwarant jest stroną umowy jako gwarant prawidłowego wypełnienia przez Nabywcę wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. W Umowie wskazano warunek zawieszający, określający, iż przeniesienie własności wierzytelności objętych Umową na Nabywcę nastąpi pod warunkiem zapłaty Ceny. Zawarta Umowa nie przewiduje kar umownych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. 
 

Przewiń do góry