22/04/2013

Raport bieżący nr 32/2013: Rejestracja zmian Statutu Spółki

Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2013 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 17 kwietnia 2013 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany §14 ust. 2 Statutu Spółki przyjętej Uchwałą nr 14/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z dnia 27 marca 2013 roku.Treść zarejestrowanej zmiany Statutu Spółki oraz tekst jednolity Statutu uwzględniający ww. zmianę zostały przekazane przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 21/2013 z dnia 27 marca 2013 roku.  

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

Przewiń do góry