10/04/2024

Raport bieżący nr 31/2024: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał

Działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A., które odbędzie się w dniu 10 maja 2024 roku, o godz. 12.00, we Wrocławiu, w siedzibie Spółki, ul. Wołowska 8, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.
 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. za rok 2023.
 7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej KRUK i KRUK S.A. za 2023 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2023 oraz rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku netto Spółki za 2023 r. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz na kapitał zapasowy Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2023 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
 11. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie udzielenia członkom Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
  2. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu za rok 2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obejmowanie przez Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Zarządu obligacji emitowanych przez KRUK S.A.
 15. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki zdecydował o przeprowadzeniu obrad Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki we Wrocławiu. Akcjonariusze mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał oraz dokumentami, które mają być przedmiotem obrad.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Przewiń do góry