28/06/2021

Raport bieżący nr 31/2021: Przydział obligacji w ramach I Programu Bezprospektowych Emisji Obligacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2021 z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie emisji obligacji w ramach I Programu Bezprospektowych Emisji Obligacji, Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2021 roku powziął informację o opłaceniu pełnej kwoty emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii AL1 (Obligacje). Zgodnie z powziętą informacją Zarząd Spółki stwierdził, że emisja Obligacji doszła do skutku i że, ostatecznie zostało przydzielonych 330 000 Obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 1 000 PLN, o łącznej wartości emisyjnej 330 mln PLN. Oprocentowanie Obligacji zostało ustalone na poziomie stopy WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o 3,7 punktu procentowego w skali roku. Obligacje zostały zapisane w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji w rozumieniu art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, którego funkcję pełni Bank Polska Kasa Opieki S.A., i zgodnie z przepisami będą zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
 

Przewiń do góry