08/06/2015

Raport bieżący nr 31/2015: Przydział niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela KRUK S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2015 z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 8 czerwca 2015 roku podjął uchwałę (Uchwała) w przedmiocie dojścia do skutku emisji niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii Z1 (Obligacje). 

Zgodnie z Uchwałą, Zarząd Spółki stwierdził, że emisja Obligacji doszła do skutku i że zostało przydzielonych 100 000 Obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 1 tys. zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 100 mln zł.

Oprocentowanie Obligacji zostało ustalone na poziomie stopy WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o 310 punktów bazowych. Jednocześnie w przypadku, gdy Wskaźnik Zadłużenia, o którym mowa w Dokumencie Informacyjnym sporządzonym na dzień 5 maja 2015 roku w związku z ofertą prywatną Obligacji przeprowadzaną przez Emitenta, będzie wyższy niż 2,2, Emitent będzie zobowiązany do zwiększenia marży odsetkowej o 50 punktów bazowych w skali roku, począwszy od kolejnego okresu odsetkowego po okresie odsetkowym, w którym przekroczenie poziomu 2,2 Wskaźnika Zadłużenia zostało zweryfikowane na podstawie kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK. Obniżenie marży odsetkowej powiększonej o 50 punktów bazowych w skali roku do poziomu sprzed podwyższenia, nastąpi w przypadku, gdy Wskaźnik Zadłużenia będzie niższy bądź równy 2,2, począwszy od kolejnego okresu odsetkowego po okresie odsetkowym, w którym spadek Wskaźnika Zadłużenia do poziomu niższego lub równego 2,2 został zweryfikowany na podstawie kwartalnych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej KRUK.

 

Przewiń do góry