24/06/2014

Raport bieżący nr 31/2014: Nabycie niepublicznych imiennych certyfikatów inwestycyjnych PROKURA NSFIZ przez spółkę zależną

Zarząd KRUK S.A. („Emitent”) informuje, iż zgodnie z potwierdzeniem przydziału niepublicznych imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii AG („CI”) z dnia 24 czerwca 2014 roku spółka zależna Emitenta SECAPITAL S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu („SECAPITAL”) objęła w drodze przydziału w dniu 24 czerwca 2014 roku CI PROKURA Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („PROKURA NSFIZ”, „Fundusz”). PROKURA NSFIZ wyemitował CI o wartości 12,79 zł każdy, w ilości 21 705 238 szt. o łącznej wartości 277 609 994,02 zł. CI zostały objęte w 100% przez SECAPITAL za kwotę 277 609 994,02 zł.
Wartość ewidencyjna nabytych CI w księgach rachunkowych SECAPITAL wynosi łącznie 277 609 994,02 zł. Nabycie CI zostało sfinansowane ze środków własnych pochodzących między innymi z podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta SECAPITAL, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 30/2014 
z dnia 18 czerwca 2014 roku.
Przedmiotowe nabycie ma charakter inwestycji długoterminowej. Środki uzyskane z emisji CI będą przeznaczone na finansowanie zakupu pakietów wierzytelności.
Emitent posiada bezpośrednio 95,5% udziałów w kapitale zakładowym SECAPITAL uprawniających do takiej samej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników, przy czym udziały posiadane przez Emitenta łącznie tj. bezpośrednio oraz pośrednio stanowią 100% kapitału zakładowego i uprawniają do takiej samej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników SECAPITAL.
SECAPITAL posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych PROKURA NSFIZ oraz 100% głosów na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu.
Jedyne powiązania osobowe Emitenta i SECAPITAL polegają na tym, że dwaj Członkowie Zarządu Emitenta są jednocześnie Członkami Zarządu Spółki SECAPITAL.
Kryterium stanowiącym podstawę uznania nabytych aktywów za aktywa o znacznej wartości jest wartość nabytych certyfikatów, która przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

 

Przewiń do góry