25/06/2021

Raport bieżący nr 30/2021:Informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AK3

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2021 z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie emisji obligacji w ramach VII Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program), Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje o zakończeniu oferty niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii AK3 (Obligacje), emitowanych w ramach Programu objętego Prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2020 roku(Prospekt). Zapisy na oferowane 700 000 Obligacji prowadzono od 24 maja 2021 roku (włącznie) do 8 czerwca 2021 roku (włącznie), natomiast przydziału Obligacji dokonano w dniu 10 czerwca 2021 roku. Oferta nie była podzielona na transze. W okresie subskrypcji 992 Inwestorów skutecznie złożyło 1 213  zapisów na 974 797  Obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 28,19%, Spółka przydzieliła 700 000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 989 Inwestorów. Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 100 zł każda. Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów - w związku z ofertą Obligacji Spółka nie zawierała umów o subemisję. Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 70 000 000 zł. Koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji, jak również koszty promocji ofert obligacji oraz koszty sporządzenia dokumentacji w tym prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa będą znane po przeprowadzeniu wszystkich emisji obligacji, emitowanych w ramach Programu. Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach Programu oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach Programu informację o odpowiednio łącznym oraz jednostkowym koszcie przeprowadzenia ofert Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach Programu. Koszty Spółki związane z oferowaniem Obligacji w ramach Programu obciążają koszty działalności Spółki. 
Szczegółowa podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]


 

Przewiń do góry