17/09/2020

Raport bieżący nr 30/2020: Informacja o transakcjach na akcjach KRUK S.A.

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 17 września 2020 roku otrzymał od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A, zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki o następującej treści:
„Działając zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) informujemy, że w wyniku nabycia akcji spółki Kruk S.A. (dalej „Spółka”) w transakcji na GPW w Warszawie, zawartych w dniu 9 września 2020 roku, zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. fundusze: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2030, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2035, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2040, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2045, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2050, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2055, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2060 zwiększyły łączny stan posiadania akcji Spółki o 2 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 

Poniższa tabelka przedstawia zestawienie ilości akcji i głosów przed i po rozliczeniu transakcji. 

                         PRZED                   PO
FUNDUSZE ŁĄCZNIE     liczba     %     Liczba    %
Głosy     2 395 066     12,62%     2 457 398    12,95%
kapitał     2 395 066     12,62%     2 457 398    12,95%

Przewiń do góry