08/06/2019

Raport bieżący nr 30/2019: Zawarcie umowy cesji wierzytelności na rynku rumuńskim

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 8 czerwca 2019 roku zawarta została umowa cesji wierzytelności (Umowa) pomiędzy jednostką zależną Emitenta – InvestCapital LTD z siedzibą na Malcie(Nabywca) a Getback Recovery S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie. Przedmiotem Umowy jest nabycie portfela niezabezpieczonych wierzytelności za cenę 41,2 mln RON (37,4 mln zł wg kursu średniego NBP z dnia 7 czerwca 2019 roku). Przeniesienie własności wierzytelności objętych Umową na Nabywcę nastąpi pod warunkiem zapłaty ceny oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez nadzorcę sądowego wyznaczonego w przyspieszonym postępowaniu układowym spółki GetBack SA w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie. Zawarta Umowa nie przewiduje istotnych kar umownych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
 

Przewiń do góry