29/05/2017

Raport bieżący nr 30/2017: Zawarcie umowy cesji wierzytelności z bankiem BRD Groupe Societe Generale S.A. na rynku rumuńskim

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2017 z 11 maja 2017 roku, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 maja 2017 roku, zawarta została wiążąca umowa pomiędzy podmiotem zależnym Emitenta – InvestCapital Malta Ltd. z siedzibą na Malcie, (InvestCapital, Nabywca), a BRD Groupe Societe Generale S.A. z siedzibą w Bukareszcie (Umowa, Sprzedający). Umowa przewiduje nabycie portfela korporacyjnych zabezpieczonych i niezabezpieczonych wierzytelności o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1,25 mld RON (1,15 mld zł wg kursu średniego NBP z dnia 29 maja 2017 roku). W Umowie wskazano warunek zawieszający, określający, iż przeniesienie własności wierzytelności objętych Umową na Nabywcę nastąpi pod warunkiem zapłaty Ceny. Cena została zapłacona w dniu dzisiejszym. Zawarta Umowa nie przewiduje istotnych kar umownych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. 

Przewiń do góry