18/06/2014

Raport bieżący nr 30/2014: Objęcie przez KRUK S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej SECAPITAL S.à.r.l

Zarząd KRUK S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 18 czerwca 2014 roku w spółce zależnej Emitenta SECAPITAL S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu („SECAPITAL”) dokonano podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 642 708 000 zł do kwoty 879 099 000 zł poprzez utworzenie 236 391 nowych udziałów kategorii G o wartości nominalnej 1 tys. zł każdy i łącznej wartości 236 391 000 zł.
Wszystkie udziały, o których mowa powyżej zostały objęte przez Emitenta. Nowo objęte udziały stanowią 26,9% kapitału zakładowego SECAPITAL. Wartość ewidencyjna objętych udziałów w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 1,1 tys. zł za każdy udział.
W związku z podwyższeniem kapitału Emitent posiada bezpośrednio  839 799 udziałów o wartości nominalnej 1 tys. zł każdy i łącznej wartości 839 799 000 zł, przy czym łącznie tj.  bezpośrednio oraz pośrednio Emitent posiada 879 099 udziałów o łącznej wartości 879 099 000 zł. Udziały zostały objęte po wartości nominalnej i w całości pokryte wkładem pieniężnym. Źródłem finansowania wkładu pieniężnego były środki pochodzące z kredytu bankowego oraz środki własne. Przedmiotowe nabycie ma charakter inwestycji długoterminowej. Środki pieniężne uzyskane przez SECAPITAL zostaną wykorzystane na zakup certyfikatów inwestycyjnych.
Udziały posiadane bezpośrednio przez Emitenta stanowią 95,5% kapitału zakładowego i uprawniają do takiej samej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników SECAPITAL, przy czym udziały posiadane przez Emitenta łącznie tj. bezpośrednio oraz pośrednio stanowią 100% kapitału zakładowego i uprawniają do takiej samej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników SECAPITAL.
Jedyne powiązania osobowe Emitenta i SECAPITAL polegają na tym, że dwaj Członkowie Zarządu Emitenta są jednocześnie Członkami Zarządu SECAPITAL.
Kryterium stanowiącym podstawę uznania objętych udziałów za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość, która przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

 

Przewiń do góry