01/02/2018

Raport bieżący nr 3/2018: Rejestracja zmiany struktury kapitału zakładowego KRUK S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 1 lutego 2018 roku powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w dniu 19 stycznia 2018 roku podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 63 684 zł w drodze emisji akcji serii F. Wpis podwyższenia kapitału zakładowego w KRS ma charakter deklaratywny. Podwyższenie kapitału zakładowego o ww. emisję akcji serii F nastąpiło w momencie zapisania tych akcji na rachunkach papierów wartościowych inwestorów w dniu ich rejestracji w Krajowym Depozycje Papierów Wartościowych S.A. wskazanym w raporcie bieżącym nr 56/2017 roku. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zrealizowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału poprzez emisję 63 684 akcji serii E Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda, na podstawie Uchwały nr 26/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2014 r. Akcje serii F zostały wyemitowane w związku z wykonaniem przez uprawnione osoby prawa do objęcia akcji wynikającego z posiadanych warrantów subskrypcyjnych serii E oraz F. Warranty serii E oraz F zostały wyemitowane w ramach programu motywacyjnego adresowanego do kluczowych członków kadry menedżerskiej KRUK S.A. oraz spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KRUK.

Aktualna struktura kapitału zakładowego KRUK S.A. przedstawia się następująco:

- 2 692 220 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł każda,
- 11 366 600 akcji na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda,
- 1 250 000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda,
- 491 520 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda,
- 1 100 000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda,
- 843 876 akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł każda,
- 63 684 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł każda,
- 1 000 000 akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł każda.

Aktualnie kapitał zakładowy KRUK S.A. wynosi  18 807 900 zł i dzieli się na 18 807 900 akcji, z których przysługuje prawo do 18 807 900 głosów na walnym zgromadzeniu KRUK S.A.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Przewiń do góry