05/01/2017

Raport bieżący nr 3/2017: Ustalenie przez Radę Nadzorczą KRUK S.A. tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zarząd Kruk S.A. (Spółka), niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, uchwałą  z dnia 5 stycznia 2017 roku, działając na podstawie §4 Uchwały nr 5/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 listopada 2016 roku (Uchwała), uwzględniając zmiany wprowadzone do Statutu Spółki zgodnie z §1 Uchwały, w związku ze złożonym przez Zarząd Spółki w dniu 23 grudnia 2016 r. oświadczeniem stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 oraz art. 441 § 2 pkt 7) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki.
Wspomniane zmiany do Statutu Spółki wejdą w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy, o czym Zarząd Spółki poinformuje odrębnym raportem bieżącym, po powzięciu informacji o zaistnieniu takich okoliczności.
Zarząd Spółki podaje poniżej do wiadomości dokonane zmiany w treści Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.744.216 (słownie: siedemnaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące dwieście szesnaście) złotych i podzielony jest na 17.744.216 (słownie: siedemnaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące dwieście szesnaście) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda, w tym:
(a) 2.692.220 (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
(b) 11.366.600 (słownie: jedenaście milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii AA,
(c) 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
(d) 491.520 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
(e) 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
(f) 843.876 (słownie: osiemset czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E."
Nowe brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki: " Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.744.216,00 (słownie: osiemnaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące dwieście szesnaście) złotych i podzielony jest na 18.744.216 (słownie: osiemnaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące dwieście szesnaście) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda, w tym:
(a) 2.692.220 (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
(b) 11.366.600 (słownie: jedenaście milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii AA,
(c) 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
(d) 491.520 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
(e) 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
(f) 843.876 (słownie: osiemset czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
(g) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G.”

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych[...]

Przewiń do góry