08/01/2016

Raport bieżący nr 3/2016: Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 8 stycznia 2016 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie, od osoby wchodzącej w skład Rady Nadzorczej Spółki, dokonane w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w którym poinformowała ona o zbyciu 5 038 akcji KRUK S.A. w transakcjach sesyjnych zwykłych w dniu 08 stycznia 2016 r. po średniej cenie 162,75 zł za jedną akcję na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Osoba, której dotyczy zawiadomienie nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. 

Przewiń do góry