27/01/2012

Raport bieżący nr 3/2012: Wykup oraz umorzenie certyfikatów inwestycyjnych PROKURA NSFIZ

Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, iż w dniu 27 stycznia 2012 roku otrzymał od Copernicus Capital TFI S.A. (Copernicus TFI) potwierdzenie wykupu oraz umorzenia  części certyfikatów inwestycyjnych („Certyfikaty”) PROKURA Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (PROKURA NSFIZ, Fundusz).
Potwierdzenie wykupu oraz umorzenia dotyczy 22 639 certyfikatów inwestycyjnych serii M o wartości jednostkowej 7,37 zł, o nabyciu których Emitent informował raportem bieżącym nr 23/2011 z dnia 14 czerwca 2011 roku oraz 2 080 481 certyfikatów inwestycyjnych serii K o wartości jednostkowej  7,37 zł nabytych przed dniem dopuszczenia papierów wartościowych Emitenta do obrotu na rynku regulowanym.
Wykupione oraz umorzone Certyfikaty były w 100% objęte przez spółkę zależną Emitenta SECAPITAL S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (SECAPITAL). 
Po dokonaniu transakcji SECAPITAL posiada nadal 56 882 795 certyfikatów inwestycyjnych PROKURA NSFIZ serii od C do J oraz serii od L do P.
W związku z wykupem oraz umorzeniem przedmiotowych Certyfikatów SECAPITAL otrzymał środki pieniężne w kwocie 15 499 994,40 zł równej łącznej wartości wykupionych oraz umorzonych Certyfikatów. Wartość ewidencyjna umorzonych Certyfikatów w księgach rachunkowych SECAPITAL wynosiła 14 035 054,88 zł.
Środki pieniężne uzyskane z umorzenia przedmiotowych Certyfikatów będą składały się na środki przeznaczone przez SECAPITAL na wypłatę dywidendy na rzecz podmiotu dominującego - KRUK S.A.
Emitent posiada 100% udziałów w spółce zależnej o nazwie SECAPITAL S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu. SECAPITAL S.à.r.l. posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych PROKURA NSFIZ oraz 100% głosów na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu, przy czym PROKURA NSFIZ jest podmiotem reprezentowanym przez Copernicus TFI.
Jedyne powiązania osobowe  Emitenta i jednostki od niego zależnej polegają na tym, że dwaj Członkowie Zarządu Emitenta są jednocześnie Członkami Zarządu Spółki SECAPITAL S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu.
Jednocześnie nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem a Copernicus TFI.

Przewiń do góry