29/04/2011

Raport bieżący nr 3/2011: Przyjęcie do depozytu w KDPW akcji serii: A, AA, B i C

Zarząd KRUK S.A. informuje, że otrzymał Uchwałę nr 359/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28.04.2011 r. Zgodnie z powołaną Uchwałą Zarząd Krajowego Depozytu postanawia przyjąć do depozytu papierów wartościowych:

  1. 2.692.220 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki "KRUK" S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;
  2. 3.166.600 (trzy miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii AA spółki "KRUK" S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;
  3. 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki "KRUK" S.A.,   o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;
  4. 491.520 (czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki "KRUK" S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. 

Wszystkie przyjęte do depozytu akcje Uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu  zostały oznakowane kodem PLKRK0000010.

Przyjęcie akcji do depozytu nastąpiło z zastrzeżeniem warunku dopuszczenia tych akcji na rynku regulowanym. 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu KDPW S.A. zarejestrowanie akcji nastąpi w terminie trzech dni od daty dostarczenia do Krajowego Depozytu dokumentu potwierdzającego dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym. Informacja o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii A, AA, B, C pod kodem PLKRK0000010 zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

Podstawa prawna : §34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Przewiń do góry