21/06/2021

Raport bieżący nr 29/2021: Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji w ramach VII Programu Emisji Obligacji Publicznych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia VII Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program), Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 21 czerwca 2021 roku podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii AK4 (Obligacje) oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji tych Obligacji. Obligacje objęte są Prospektem emisyjnym podstawowym Programu zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2020 roku, który dostępny jest na stronie internetowej Spółki: www.kruksa.pl. 
Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej. W ramach emisji Obligacji zaoferowanych zostanie nie więcej niż 650 000 niezabezpieczonych Obligacji. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 54 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej […], Spółka informuje, że Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 złotych, natomiast łączna wartość nominalna Obligacji będzie nie większa niż 65 mln złotych. Oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 4,0 punktu procentowego w skali roku. 
Spółka wykupi Obligacje w terminie wykupu określonym w ostatecznych warunkach emisji Obligacji, przy czym Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu części lub całości subskrybowanych Obligacji na własne żądanie. Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej […], informacja o szczegółowych warunkach oferty Obligacji udostępniona zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta www.kruksa.pl. 

Przewiń do góry