26/05/2017

Raport bieżący nr 29/2017: Prywatna emisja niezabezpieczonych obligacji

Zarząd KRUK S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 26 maja 2017 roku podjął uchwałę w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji serii AE2 (Obligacje). Spółka postanawia wyemitować zgodnie z uchwałą nie więcej niż 20 000 Obligacji o wartości nominalnej 1 000 EUR każda, z terminem wykupu przypadającym na 60 miesięcy licząc od daty przydziału Obligacji. Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Obligacje będą oprocentowane, a oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 12 miesięcy. Obligacje zostaną wyemitowane zgodnie z prawem polskim i wszelkie stosunki prawne z nich wynikające będą podlegać prawu polskiemu. Obligacje zostaną zaoferowane w trybie oferty prywatnej. Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w terminie nie późniejszym niż do 30 września 2017 roku. Obligacje będą emitowane jako papiery wartościowe nie mające formy dokumentu. Intencją Emitenta jest rejestracja  Obligacji w KDPW S.A. a następnie ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst.

Przewiń do góry