12/04/2016

Raport bieżący nr 29/2016: Proponowana zmiana Statutu KRUK S.A.

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] Zarząd KRUK S.A. (Spółka) przekazuje proponowaną zmianę Statutu Spółki, której dokonanie planowane jest na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 9 maja 2016 roku.

Proponowana zmiana polega na zmianie oraz dodaniu :

1. W §14 ust. 2 dotychczasowy pkt 21) Statutu o następującym brzmieniu:

„21) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, za wyjątkiem nieruchomości nabywanych i zbywanych w procesie windykacji wierzytelności;” 

otrzymuje następujące brzmienie : 

„21) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego 

lub udziału w nieruchomości, jeżeli ich cena nabycia netto lub cena zbycia netto wynosi co najmniej 5 000 000 (pięć milionów) złotych;”

2. Dotychczasowa treść §18 Statutu staje się ust. 1. Dodaje się w §18 ust. 2 o następującej treści:

„2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego.”

 

3. W §8 po ust. 1 dodaje się ust. 1a o następującej treści:

„1a. Zarząd podejmuje decyzje w zakresie nabycia i zbycia przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli ich cena nabycia netto lub cena zbycia netto wynosi nie więcej niż 5 000 000 (pięć milionów) złotych;”

 

Jednocześnie Spółka informuje, iż tekst jednolity Statutu uwzględniający proponowaną powyżej zmianę został zamieszczony w projektach uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie przekazanych do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 28/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku.

Przewiń do góry