27/05/2015

Raport bieżący nr 29/2015: Rejestracja zmiany struktury kapitału zakładowego KRUK S.A. wynikająca z realizacji prawa do objęcia

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 27 maja 2015 roku powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w dniu 26 maja 2015 roku podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 181 091 zł w drodze emisji akcji serii E. 

Wpis podwyższenia kapitału zakładowego w KRS ma charakter deklaratywny. Podwyższenie kapitału zakładowego o ww. emisję akcji serii E nastąpiło w momencie zapisania tych akcji na rachunkach papierów wartościowych inwestorów w dniu ich rejestracji w Krajowym Depozycje Papierów Wartościowych S.A. wskazanym w raporcie bieżącym nr 17/2015 roku. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zrealizowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału poprzez emisję 181 091 akcji serii E Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda, na podstawie Uchwały Nr 1/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 marca 2011 r. Akcje serii E zostały wyemitowane w związku z wykonaniem przez uprawnione osoby prawa do objęcia akcji wynikającego z posiadanych warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C. Warranty serii A, B i C zostały wyemitowane w ramach programu motywacyjnego adresowanego do kluczowych członków kadry menedżerskiej KRUK S.A. oraz spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KRUK.

Aktualna struktura kapitału zakładowego KRUK S.A. przedstawia się następująco:

- 2 692 220 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł każda,

- 11 366 600 akcji na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda,

- 1 250 000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda,

- 491 520 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda,

- 1 100 000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda,

- 391 433 akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł każda.

Aktualnie kapitał zakładowy KRUK S.A. wynosi 17 291 773 zł  i dzieli się na 17 291 773 akcji, z których przysługuje prawo do 17 291 773 głosów na walnym zgromadzeniu KRUK S.A. 

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Przewiń do góry