16/06/2014

Raport bieżący nr 29/2014: Informacja o łącznej wartości umów zawartych w ramach Grupy Kapitałowej KRUK

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 16 czerwca 2014 roku spółki zależne od Emitenta  tj. Kruk Romania S.R.L (KRUK Romania) oraz SECAPITAL S.à.r.l. zawarły umowę cesji wierzytelności, w wyniku czego łączna wartość umów zawartych przez KRUK Romania z pozostałymi spółkami z Grupy Kapitałowej KRUK (Grupa) w okresie ostatnich 12 miesięcy osiągnęła wartość 44,4 mln zł  i tym samym przekroczyła wartość 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta.
Największą pod względem wartości, spośród umów zawartych w ww. okresie była umowa umorzenia pożyczek zawarta w dniu 30 grudnia 2013 roku (Umowa).
Przedmiotem Umowy było umorzenie przez Emitenta zobowiązań KRUK Romania na kwotę 17,4 mln RON  (16,2 zł wg. kursu średniego NBP z dnia 30 grudnia 2013 roku).
Wspomniana powyżej Umowa nie zawierała warunków zawieszających ani rozwiązujących.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Umowa nie zawierała postanowień dotyczących kar umownych, których wysokość przekracza równowartość co najmniej 10% wartości Umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro.
Jednocześnie Emitent informuje, iż na ww. łączną wartość umów zawartych przez spółkę KRUK Romania z pozostałymi spółkami z Grupy poza opisaną Umową umorzenia pożyczek składają się między innymi umowy pożyczki udzielone KRUK Romania przez Emitenta na łączną kwotę 20,7 mln zł.
Jako kryterium uznania łącznej wartości umów za znaczące Emitent przyjął 10% przychodów ze sprzedaży Grupy za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

 

Przewiń do góry