06/06/2012

Raport bieżący nr 29/2012: Przekroczenie przez wartość umów zawieranych pomiędzy Grupą KRUK S.A. a Grupą Kapitałową Societe Gene

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 6 czerwca 2012 roku jednostka zależna od Emitenta PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (PROKURA NS FIZ) zawarła umowę przelewu wierzytelności (Umowa) z podmiotem z Grupy Kapitałowej Societe Generale: Euro Bankiem S.A. (Bank), w wyniku czego łączna wartość umów zawartych przez Grupę Kapitałową KRUK z Grupą Kapitałową Societe Generale, w okresie ostatnich dwunastu miesięcy osiągnęła wartość 36,2 mln zł netto i tym samym przekroczyła 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Największą pod względem wartości umową w tym okresie jest ww. Umowa przelewu wierzytelności zawarta w dniu 6 czerwca 2012 r., pomiędzy PROKURA NS FIZ a Euro Bank S.A. Przedmiotem Umowy jest nabycie przez Emitenta od Banku portfela obejmującego łącznie 7 892 wierzytelności pieniężnych o łącznej wartości nominalnej 118,5 mln zł za cenę nabycia (Cena) wynoszącą 11,3 mln zł płatną w dwóch ratach.  Wierzytelności pieniężne objęte Umową wynikają z zaciągniętych i nie spłaconych pożyczek i kredytów.

Umowa nie zawiera warunków zawieszających ani rozwiązujących, a także nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których wysokość przekracza równowartość co najmniej 10 % wartości Umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro.

Pozostałe warunki ww. umowy nie odbiegają od warunków standardowych stosowanych w tego typu umowach.

Jako kryterium uznania łącznej wartości umów za znaczące Emitent przyjął 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Przewiń do góry