27/06/2011

Raport bieżący nr 29/2011: Zawarcie umowy znaczącej

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął wiadomość, że umowa dotycząca ustalenia warunków nabycia portfeli pożyczkowych podpisana przez KRUK S.A. oraz następujące Spółki Grupy Kapitałowej Emitenta: KRUK International s.r.o., SECAPITAL S.a.r.l., została podpisana przez drugą stronę umowy.
Zgodnie z postanowieniami podpisanej umowy, cena nabycia portfeli pożyczkowych będzie ustalana jako procent całkowitej nominalnej wartości przeniesionych należności wchodzących w skład portfela pożyczkowego. 
Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o drugiej stronie umowy oraz o warunkach finansowych umowy zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz § 2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych.
Przewiduje się, że przekazanie informacji do publicznej wiadomości powinno nastąpić do dnia 30 kwietnia 2012r.
Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn. wartość umowy przewyższa 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.
Zawarta umowa nie przewiduje kar umownych.
Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.
Podstawa prawna:
RMF GPW § 5 ust.1 pkt 3 oraz art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Przewiń do góry