27/05/2015

Raport bieżący nr 28/2015: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał

Działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 w związku z art. 402[1] Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) oraz § 15 ust. 3 Statutu, Zarząd KRUK S.A. („Emitent”, "Spółka") zwołuje na dzień 23 czerwca 2015 roku na godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie w Hotelu Sheraton, Warszawa, ul. B. Prusa 2, w sali London z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. z działalności w 2014 r. oraz oceny: sytuacji Spółki w 2014 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2014, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRUK w 2014 r., wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2014 r.

6) Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności KRUK S.A. za rok 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KRUK S.A. za rok 2014. 

7) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 

31 grudnia 2014 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

8) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2014 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2014 r.

9) Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za 2014 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu KRUK S.A. 

z działalności Grupy Kapitałowej za 2014 rok.

10) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

11) Podjęcie uchwał:

a) w sprawie udzielenia członkom Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,

b) w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

12) Zamknięcie obrad.

 

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Przewiń do góry