11/04/2013

Raport bieżący nr 27/2013: Zawiadomienie od ING PTE S.A. o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w KRUK S.A.

Zarząd KRUK S.A. informuje, że w dniu 11 kwietnia 2013 r. otrzymał od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej […] o następującej treści:
„Działając zgodnie z art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) informujemy, że w wyniku nabycia akcji spółki Kruk S.A. (dalej „Spółka”) w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 9 kwietnia 2013 roku, zarządzane przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. fundusze: ING Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej „OFE”) oraz ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny (dalej „DFE”) zwiększyły stan posiadania akcji Spółki powyżej 10% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
Przed nabyciem akcji OFE posiadało 684 773 (sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy) akcje Spółki, stanowiących 4,05% kapitału zakładowego Spółki i były uprawnione do 684 773 (sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 4,05% ogólnej liczby głosów.
W dniu 11 kwietnia 2013 roku na rachunkach papierów wartościowych OFE i  DFE znajduje się 1 835 643 (jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcje Spółki, co stanowi  10,86% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 1 835 643 (jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści trzy) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 10,86% ogólnej liczby głosów.
W perspektywie 12 miesięcy OFE i DFE nie wykluczają zwiększania lub zmniejszania ilości posiadanych akcji w zależności od sytuacji rynkowej i funkcjonowania spółki. Celem nabycia akcji spółki jest lokowanie środków pieniężnych w ramach działalności inwestycyjnej Funduszu.”

Przewiń do góry